مسابقات BAHONAR CUBERS COMPITION برگزار شد و نفر اول تا سوم مشخص شدند:
نفر اول : سپهر عبادی : 21 ثانیه
نفر دوم : محمد حسن بستار : 25 ثانیه
نفر سوم : امیر مهدی محسنی : 34 ثانیه