طبق اطلاعیه مدرسه تیزهوشان شهید باهنر ١ در روز پنجشنبه ٩٤/١٢/٦ شروع میشود لیست شركت كنندگان را هم در سایت میگذارم ناظران و مسئولان : آقای صنعت پور و آقای مرادی داوران مسابقه از شركت كنندگان هستند داوران اصلی : آقایان محمد سپهر عبادی - محمد حسن بستار - امیر مهدی محسنی