روبیک هوش فضایی را افزایش میدهد

انگیزه هوش
تحقیقات نشان میدهد حل روبیک میتواند تا حدود زیادی هوشفضایی را افزایش دهد زیرا با درک سازماندهی شده ی ساختار و تحولات مکانی برای رسیدن به هدف مورد نظر در ارتباط است.
همچنین هماهنگی و مهارتهای ادراکی- بصری بازیکن را افزایش میدهد.
هوشفضایی که رابطه نزدیکی با هوشادراکی بصری دارد خودش را از راههای مختلفی نشان میدهد.تفسیر و ترجمه وتبدیل حول یک تصویر ذهنی از ویژگیهای هوشفضایی است.
وقتی به یک کوهنورد نقشه و قطب نما کمک نمیکند هوشفضایی راه را به او نشان میدهد. از طریق  هوش فضایی است که یک نقاش تعادل و ترکیب و نامناسب بودن یک نقاشی را درک میکند.
یک سفالگر ، معمار و مجسمه ساز همه از هوشفضایی برای کارشان استفاده میکنند. توانایی تفکر یک استاد شطرنج ، یک فرمانده جنگ ویک دانشمند فیزیک و همچنین توانایی اشنای تشخیص چهره ها و نامها همه بخاطر هوشفضایی است.
هوشفضایی تنها تواناییهای بصری نیست بلکه شامل تفکر انتزاعی و تحلیلی هم هست که فراتر از توانایی بصری است.
نقشه ذهن و خطوط ان روشهای هوش فضایی برای نمایش ساختار سازماندهی شده تفکر هستند.این تفکر بصری نشان میدهد که چگونه افکار مختلف با هم ارتباط دارند ،چگونه همپوشانی میشوند یا چگونه کنار هم قرار میگیرند.
تفاوت های جنسی در هوشفضایی برجسته تر از سایر زمینه های هوشهستند. نمره های مردان بیشتر از زنان است . دانشمندان بر این باورند که ژنتیک در این موضوع نقش دارد.